Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Foton Technik Sp. z o.o.

Formularz kontaktowy klient, lead, Facebook, Internet

Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Foton Technik Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO: 

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Foton Technik Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-781), przy ulicy Wilhelma Roentgena 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000582429, NIP: 5213705371, REGON: 362424165, z kapitałem zakładowym w wysokości 11 800,00 zł.

Nasze dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: 22 266 85 83;
 • pod adresem e-mail: info@fotontechnik.pl;
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fotontechnik.pl; pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Wilhelma Roentgena 7, 02-781 Warszawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę  danych osobowych tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować:

 • pod adresem e-mail: rodo@fotontechnik.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Foton Technik Sp. z o.o. ul. Wilhelma Roentgena 7, 02-781 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz gdy korzystasz z swoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania oraz nasze prawnie uzasadnione interesy

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym zapytanie o przesłanie oferty lub wniosek o zawarcie umowy – podstawą prawną przetwarzania jest Twoje żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w przypadku, gdy składasz zapytanie jako pełnomocnik, reprezentant (dalej jako: „Reprezentant”) lub osoba wyznaczona do kontaktu (dalej jako: „Osoba kontaktowa”) innej osoby lub podmiotu, prawną przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość odpowiedzi na kierowane do nas zapytania, w tym przesyłanie ofert i zawieranie umów;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody/zgód na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, wówczas dane osobowe będą przetwarzane również w celu:

 • wyrażonym w treści każdej zgody lub każdej ze zgód, które zostały przez Ciebie udzielone, a których udzielenie jest w pełni dobrowolne – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do tychże celów, jest Twoja dobrowolnie udzielona zgoda lub zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Kto może otrzymać Twoje dane osobowe

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • spółki z grupy kapitałowej innogy;
 • nabywcy wierzytelności;
 • upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
 • pośredniczące w zawieraniu umów;
 • świadczące usługi:
  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
  • drukarskie i archiwizacyjne,
  • informatyczne i nowych technologii,
  • marketingowe, komunikacyjne i analityczne,
  • obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
  • płatnicze,
  • księgowo – finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • prawne i windykacyjne;
 • firmy, z którymi współpracujemy, łącząc oferowane usługi lub produkty (nasi partnerzy) i

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zlecamy wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili masz możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • realizacji Twojego zapytania – w czasie do 3 miesięcy od dnia odpowiedzi na Twoje zapytanie, ale jeżeli Twoje zapytanie stanowiło zapytanie o przesłanie oferty lub zawarcie umowy – w czasie do 3 miesięcy od dnia przesłania przez nas oferty na Twoje zapytanie, chyba że wcześniej zostanie zawarta z nami umowa lub otrzymamy informację, że nie zostanie zawarta. Okres ten może ulec przedłużeniu w przypadku trwania negocjacji i wtedy dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca od zakończenia negocjacji;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem – do momentu przedawnienia roszczeń z tego tytułu lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu;
 • określonym w treści każdej ze zgód, o ile takie zgody zostały przez Ciebie wyrażone – zawsze do momentu cofnięcia udzielonej zgody – albo do momentu wyraźnie wskazanego w treści zgody – w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Twoje prawa

Masz prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • w związku z udzieleniem dobrowolnej zgody lub zgód – do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłeś tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
 • cofnąć każdą udzieloną  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu;

w celu skorzystania z powyższych praw możesz skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;

 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec:

 • przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z Twoim zapytaniem lub przetwarzaniem danych osobowych na ten cel;
 • jeśli jesteś Reprezentantem lub Osobą kontaktową – także wobec przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie, w tym zapytanie o przesłanie oferty lub wniosek o zawarcie umowy. Przyczyną sprzeciwu musi być Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Twojego zapytania o przesłanie oferty lub zawarcia umowy.

Podanie danych osobowych w związku z wyrażonymi zgodami, o ile zostały przez Ciebie wyrażone, jest zawsze dobrowolne, a ich niepodanie (nieudzielenie zgody lub jej wycofanie) nie rodzi żadnych konsekwencji.