Aktualności

Mój Prąd 3.0 – nowa odsłona znanego programu. Jak złożyć wniosek?

Mój Prąd jest najbardziej znanym i sztandarowym programem rządowym dotyczącym odnawialnych źródeł energii. Skupiał się na instalacjach fotowoltaicznych i w ramach jego poprzednich dwóch edycji dofinansowano ponad 220 000 projektów.

Dzięki niemu Polacy chętniej i częściej zaczęli sięgać po rozwiązania OZE we własnych domach, co przyczynia się do ciągłej redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nic więc dziwnego, że w roku 2021 ponownie uruchomiono nabór, tym razem w nieco zmodyfikowanej wersji.

Jakie zmiany wprowadzono w programie?

Największa zmiana dotyczy poziomu dofinansowania oraz formy złożenia wniosku. W obecnym naborze, można liczyć na wsparcie inwestycji fotowoltaicznej na poziomie do 3000 zł. Maksymalnie można dofinansować do 50% kosztów związanych z realizacją inwestycji.

Jeśli chodzi o formę składania wniosków, Fundusz dopuszcza tylko opcję elektroniczną, a nie papierową jak w ubiegłym roku.

Co nie uległo zmianie?

Zakres dofinansowania. Tak jak w poprzednich edycjach, nabór dotyczy zakończonych i podłączonych do sieci instalacji fotowoltaicznych. Ważne, aby moc zainstalowanych paneli znajdowała się w przedziale 2-10 kW, a produkowana przez nie energia była przeznaczona na własne potrzeby.

Dobrą wiadomością jest to, że okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się od 01.02.2020 roku. Oznacza to, że osoby, które zamontowały swoją instalację fotowoltaiczną po tej dacie, ale nie zdążyły uzyskać dotacji w poprzedniej edycji programu, mogą zrobić to teraz.

W jaki sposób można skorzystać z dofinansowania?

Po zakończeniu inwestycji i podłączeniu licznika należy złożyć wniosek w specjalnie przygotowanym generatorze wniosków. Niezbędne do tego jest utworzenie indywidualnego konta na stronie NFOŚiGW a następnie po zalogowaniu będzie możliwe złożenie nowego wniosku o dotację. Niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu. Foton Technik daje możliwość przygotowania i złożenia wniosku w imieniu Beneficjenta otrzymując od niego stosowne pełnomocnictwo.

Co dalej, czyli perspektywa kolejnych naborów?

Z uruchomieniem wersji 3.0. pojawiła się również informacja, że rozpoczęto prace nad regulaminem i zakresem naboru na rok 2022. Zgodnie z nimi program ma zostać rozszerzony o rozwiązania z zakresu magazynowania energii bądź zwiększające autokonsumpcję gospodarstwa. Kolejnym ważnym krokiem może być poszerzenie grona Beneficjentów o przedsiębiorców, którzy dotychczas mieli dużo mniejsze możliwości wsparcia do OZE.

Sposoby złożenia wniosku

Wniosek w 3 edycji programu Mój Prąd należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/.
Do założenia konta na Generatorze Wniosków potrzebny jest Profil Zaufany lub e-dowód.
Wniosek można złożyć samodzielnie lub za pośrednictwem Foton Technik Sp. z o.o. udzielając Foton Technik stosownego pełnomocnictwa.

Wymagane dokumenty dla samodzielnego złożenia wniosku:

  1. Kopia faktury / faktur za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej.
  2. Dowód zapłaty faktury (w formie wydruku z systemu bankowego) lub oświadczenie o dokonanej wpłacie (w formie napisanego i podpisanego przez Państwa oświadczenia z podaniem numerów załączonych faktur, dat ich wystawienia oraz opłacenia).
  3. Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Energii, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie należy pozyskać z właściwego dla Państwa zakładu energetycznego (ZE). Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć ZE oraz podpis upoważnionego pracownika. ZE wystawia zaświadczenie na swoim druku. Wzór (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).

Ważne informacje:

  • Wniosek może złożyć tylko właściciel licznika czyli osoba, która jest wskazana na Zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej, tak więc strona umowy kompleksowej zawartej z zakładem energetycznym.
  • W przypadku gdy inwestorem/właścicielem licznika jest więcej niż jedna osoba, we wniosku należy oznaczyć współwłasność i podać dane współinwestora/drugiego właściciela licznika.

Złóż wniosek samodzielnie! Instrukcja wypełniania wniosku w Generatorze wniosków (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ)

Do złożenia wniosku za pośrednictwem Foton Technik potrzebne będą elektroniczne wersje dokumentów takich jak:

  1. Zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Energii, w którym go zainstalowano. Zaświadczenie należy pozyskać z właściwego dla Państwa Zakładu Energetycznego (ZE). Zaświadczenie powinno zawierać pieczęć ZE oraz podpis upoważnionego pracownika. ZE wystawia zaświadczenie na swoim druku. Wzór (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).
  2. Pełnomocnictwa dla Foton Technik do złożenia wniosku  – (Uwaga: pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę wskazaną na zaświadczeniu Operatora Sieci Dystrybucyjnej o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci; jeżeli na zaświadczeniu występują dwie osoby pełnomocnictwo powinna podpisać ta osoba, na którą ma być złożony wniosek o dotację) – pełnomocnictwo (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).
  3. Numeru rachunku bankowego do wypłaty dotacji wraz z informacją, kto jest właścicielem rachunku. tabela danych do uzupełnienia (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).
  4. Zaakceptowanych oświadczeń wymaganych we wniosku o dotację. Oświadczenia (KLIKNIJ TUTAJ, BY POBRAĆ).

Uzupełnione i podpisane dokumenty należy przekazać na skrzynkę mailową mojprad@fotontechnik.pl.

Jeżeli nie macie Państwo możliwości wysłania do nas dokumentacji drogą mailową prosimy o odesłanie ich do nas pocztą tradycyjną na adres:

Foton Technik Sp. z o.o., ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa, z dopiskiem OSD – Mój Prąd.

Tylko dostarczenie kompletu ww. dokumentów oraz danych doprowadzi do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie czekaj! Złóż wniosek już TERAZ!

Sending
Ocena
3.13 (8 głosów)
Powrót...