Pytania i odpowiedzi

Program FOTON (do)daje! pozwala naszym klientom na uzyskanie rekompensaty za zatrzymaną przez zakład energetyczny część produkowanej przez instalację prosumenta energii. W przypadku instalacji do 10 kW jest to 20%, a w przypadku instalacji 10,1 – 49,99 kW jest to 30%.

Dzięki programowi klienci FOTON Technik otrzymują pieniężny ekwiwalent za powstałą stratę. FOTON (do)daje!

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze informacje o programie, zebrane w formie pytań i odpowiedzi.

Program skierowany jest do Klientów Foton Technik, którzy:

  1. zawrą umowę na montaż Instalacji Fotowoltaicznej i zaakceptują regulamin Programu po dacie jego wejścia w życie, nie później niż do dnia 15 listopada 2021r.
  2. są stroną umowy kompleksowej z OSD i po przyłączeniu mikroinstalacji otrzymają status prosumenta  w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w Programie, jeżeli istniejąca Instalacja Fotowoltaiczna zostanie rozbudowana w trakcie trwania Programu. Programem jest wówczas objęta cała Instalacja Fotowoltaiczna (w tym Instalacja Fotowoltaiczna przed wykonaniem rozbudowy). Warunek: istniejąca Instalacja Fotowoltaiczna została zrealizowana przez Foton Technik.

Jeżeli instalacja nie jest rozbudowana,  nie można dołączyć do Programu. Nie można go „dokupić” jako dodatkową opcję.

Nie, z Programu można skorzystać wyłącznie w momencie podpisania umowy. Przystąpienie do Programu w późniejszym terminie nie jest możliwe.

Tak, Programem objęte są instalacje rozbudowywane w trakcie trwania Programu, nawet jeżeli pierwotna Umowa na Instalacji Fotowoltaicznej zawarta została przed Programem. 

Rozbudowa musi zostać wykonana przez Foton. Warunki cenowe rozbudowywanej Instalacji Fotowoltaicznej nie mogą być niższe niż w Umowie na Wykonanie Instalacji Fotowoltaicznej. Programem musi być objęta cała rozbudowana Instalacja Fotowoltaiczna (w tym Instalacja Fotowoltaiczna przed wykonaniem rozbudowy). 

Wykonanie rozbudowy Instalacji Fotowoltaicznej przez podmiot inny niż Foton powoduje, że udział Klienta w Programie zostaje automatycznie zakończony. 

Program polega na wypłacie klientowi będącemu prosumentem świadczenia związanego z rozliczeniem energii elektrycznej w systemie  opustów. W ramach Programu, w zależności od wielkości Instalacji Fotowoltaicznej, Foton wypłaci Klientowi w 12-miesięcznych okresach rozliczeniowych kwotę stanowiącą iloczyn 20% lub 30% ilości energii pobranej oraz ceny energii w danej taryfie Klienta, po spełnieniu warunków określonych w Programie.

Klient w ramach Programu korzysta z rozliczeń w okresie 5 lat od daty otrzymania pierwszej faktury od OSD obejmującej w całości energię wyprodukowaną w Instalacji Fotowoltaicznej. Rozliczenie odbywa się za każdy okres 12 miesięczny działania Instalacji Fotowoltaicznej. Oznacza to, że rozliczenia dokonywane przez Foton odbędą się maksymalnie 5 razy w ciągu 5 lat. Foton wypłaci Klientowi we wskazanych okresach rozliczeniowych kwotę stanowiącą iloczyn 20% lub 30% ilości energii pobranej oraz ceny energii w danej taryfie Klienta. 

W terminie 21 dni kalendarzowych od zakończenia pierwszego i każdego kolejnego okresu 12 miesięcy (od daty od daty otrzymania przez Klienta pierwszej faktury od OSD obejmującej w całości energię wyprodukowaną w Instalacji Fotowoltaicznej) należy przekazać do Foton  niezbędne dane do wypłaty świadczenia: 

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik Warunków Programu: formularz zawierający dane identyfikujące Klienta, datę podłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do OSD,  dane konta bankowego, na które ma nastąpić wypłata oraz dane właściwego dla rozliczeń Klienta urzędu skarbowego;
  2. czytelne zdjęcie faktury rozliczeniowej lub rachunku za energię elektryczną (rozliczenie rzeczywiste) wraz ze wskazaniem ceny za jedną kilowatogodzinę obowiązującą w danej taryfie. W przypadku gdy w danym cyklu 12 miesięcznym klient otrzymuje kilka faktur należy przysłać wszystkie faktury.

Dokumentację należy przesłać na adres siedziby Foton (Foton Technik Sp. z o.o., ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa z dopiskiem „Foton dodaje”) lub w drodze mailowej na fotondodaje@fotontechnik.pl. 

Po weryfikacji dokumentacji Foton potwierdzi kompletność dokumentacji lub może zażądać dodatkowych dokumentów, o czym poinformuje mailowo lub telefonicznie. 

Do wypłaty świadczenia wymagane są następujące dokumenty:

  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy, zawierający dane identyfikujące Klienta, datę podłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do OSD,  dane konta bankowego, na które ma nastąpić wypłata oraz dane właściwego dla rozliczeń Klienta urzędu skarbowego;
  2. czytelne zdjęcie faktury rozliczeniowej lub rachunku za energię elektryczną (rozliczenie rzeczywiste) wraz ze wskazaniem ceny za jedną kilowatogodzinę obowiązującą w danej taryfie. W przypadku gdy w danym cyklu 12 miesięcznym klient otrzymuje kilka faktur należy przysłać wszystkie faktury.

Dokumentację należy przesłać na adres siedziby Foton (Foton Technik Sp. z o.o., ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa z dopiskiem „Foton dodaje” lub w drodze mailowej na fotondodaje@fotontechnik.pl. 

Po weryfikacji dokumentacji Foton potwierdzi kompletność dokumentacji lub może zażądać dodatkowych dokumentów, o czym poinformuje mailowo lub telefonicznie.

Formularz zgłoszeniowy jest załącznikiem do regulaminu Programu. Jest załączony do dokumentacji towarzyszącej umowie. 

Dokumenty należy przesłać na adres siedziby Foton: ul. Wilhelma Konrada Roentgena 7, 02-781 Warszawa z dopiskiem „Foton dodaje”  lub w drodze mailowej na fotondodaje@fotontechnik.pl.

Klient ma  21 dni kalendarzowych od zakończenia pierwszego i każdego kolejnego okresu 12 miesięcy (od daty od daty otrzymania przez Klienta pierwszej faktury od OSD obejmującej w całości energię wyprodukowaną w Instalacji Fotowoltaicznej ) na przesłanie do Foton dokumentacji do rozliczenia.

W tym wypadku Klient traci prawo do świadczenia za okres 12 miesięczny, którego świadczenie miało dotyczyć. 

Po otrzymaniu dokumentów do rozliczenia Foton weryfikuje je na poziomie centralnym. Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne lub wymagane będą dodatkowe dokumenty, Foton skontaktuje się z Klientem i poinstruuje go, jak należy uzupełnić zgłoszenie. Jeżeli Klient zignoruje takie instrukcje i nie zastosuje się do instrukcji przekazanych przez Foton w ciągu 14 dni od otrzymania instrukcji, Foton nie podejmie jakichkolwiek dalszych działań mających na celu realizację wypłaty w Programie. Brak uzupełnienia we wskazanym terminie uniemożliwia otrzymanie świadczenia za dany okres 12 miesięcy.

Wypłata następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Foton kompletnego zgłoszenia przez Klienta.

Wypłata świadczenia stanowi przychód w rozumieniu obowiązujących przepisów podatkowych. Foton wystawi w tym zakresie dokument PIT, który należy rozliczyć w danym roku podatkowym we właściwym w Urzędzie Skarbowym.

Nie, w tym wypadku skorzystanie z Programu nie jest możliwe.  Program skierowany jest do klientów, którzy są stroną umowy kompleksowej z OSD i po przyłączeniu mikroinstalacji otrzymali status prosumenta  w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.